Calamiteitenplan

In het calamiteitenplan hebben wij vastgelegd hoe wij omgaan met een mogelijke calamiteit op ons sportcomplex. Beschreven is wie welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft bij een calamiteit en hoe afstemming met andere organisaties (o.a. politie en brandweer) plaats vindt.
Ondanks dat wij in overleg met de gemeente, trainers en atleten pro-actief preventieve maatregelen nemen om calamiteiten te voorkomen is het ontstaan ervan nooit uit te sluiten. Dit calamiteiten- en ontruimingsplan heeft tot doel om in geval van ongeval en/of calamiteit een snelle en gerichte alarmering, ontruiming en hulpverlening te realiseren.

Mogelijk voorkomende calamiteiten zijn :

  • ongevallen
  • brand
  • incidenten van buitenaf

Met dit calamiteitenplan willen we uitvoering geven aan :

  • het beschermen en redden van mensen, zowel binnen als buiten ons sportcomplex
  • het beperken tot een minimum van schade aan milieu en van economische schade
  • het indammen en beheersen (waaronder bestrijding) van de gevolgen (effecten) van het incident.

Het is daarom ook zeer belangrijk dat alle leden van Swift bekend zijn met dit plan. Indien zich een calamiteit voordoet, en men is bekend met dit plan, zal de ontruiming soepel verlopen en zal het aantal slachtoffers minimaal worden gehouden. Tevens is in deze handleiding een overlijdensprotocol opgenomen.
Het kunnen sporten in een veilige omgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het bestuur en alle leden van Swift. Dus wij willen iedereen vragen mee te denken om de veiligheid te blijven verbeteren en mogelijk potentiële gevaarlijke situaties aan ons te melden.